Sujuvan työn työkalut

Tilannekuva

TILANNEKUVA AUTTAA KOKONAISUUDEN HALLINNASSA

Autamme tunnistamaan lähtökohdan ja tilannetekijät, jotka vaikuttavat muutosmatkaan kohti sujuvampaa työtä ja tekemistä. Tilannekuva koostuu yrityksessä tehtävistä havainnoista ja haastatteluista sekä niiden analysoinnista, raportoinnista ja palautekeskustelusta.

Onko yrityksenne työntekijöillä olemassa työssään onnistumisen edellytykset? Miten he kokevat oman työnsä ja miten mielestään onnistuvat siinä? Tökkiikö jossakin? Jos niin missä? Voisiko yrityksen toiminnan laatu olla parempi? Mihin kehittämisessä pitäisi tarttua heti? Voisiko teidän toimintanne olla sujuvampaa?

Nämä ovat kysymyksiä, joihin haetaan vastauksia Tilannekuva -selvityksellä. Tilannekuva kannattaa tehdä silloin, kun yrityksellä on halu ja tarkoitus kehittää toimintaansa ja halutaan varmistaa että lähtökohtatilanne tunnistetaan oikein. Usein organisaatioissa on piileviä paineita, jotka eivät tule ulos päivittäisessä vuorovaikutuksessa.

Tilannekuva muodostuu kolmesta osamoduulista:
1) Konsultin arvio kehitystavoitetta edesauttavista ja haittaavista tekijöistä
2) Yrityksen henkilöstölle tehtävä kysely (yht. 15 kysymystä) yrityksen ilmapiiristä, johtamisen
kokemisesta sekä prosessien toimivuudesta
3) Yrityksen tilaus-toimitusketjun peruskuvaus LeanME-prosessikartan avulla

Yhdessä nämä auttavat näkemään ja tunnistamaan kehittymisen edellytykset sekä mahdolliset pullonkaulat. Samalla muodostuu kehittymisen muutoksen arviointiin soveltuva mittaristo.

Tilannekuvan kestoaika on 3 – 5 konsultointipäivää. Tilannekuva sisältää havainnollisen raportin sekä purkutilaisuuden tilaajan kanssa. Tilannekuvan toteuttamiseen on mahdollista hakea ELY-keskuksen kehittämispalveluista tuettuja konsultointipäiviä.

Olemme jo yli 20 vuotta auttaneet suomalaisia työyhteisöjä luomaan itselleen parempia työssä onnistumisen edellytyksiä ja olemme saaneet olla juhlimassa heidän kanssaan monia menestys-tarinoita.

Toivoisimme että löytäisimme kanssanne pienen hetken esitelläksemme sitä miten voisimme auttaa teitä saavuttamaan oman toimintanne seuraavan tason.

Lue lisää
5S käytännössä

Monessa yrityksessä Lean-ajattelua on lähdetty toteuttamaan 5S -toimenpiteillä, joka sinällään on hyvä lähtökohta.

5S on suomennettuna turhan karsimista ja oleellisen ylläpitämistä järjestyksen ja siisteyden keinoin.

Monesti siinä on onnistuttu, mutta monin paikoin hyvä aloitus on tyrehtynyt ja toiminnan vaikutukset ovat jääneet vähäisiksi.

5S -toiminta on kuitenkin sekä hyödyllistä että tarpeellista työn sujuvuuden kannalta.

Autamme mielellämme 5S -toimenpiteiden aloittamisessa, ymmärtämisessä ja ylläpitämisessä.

Lue lisää
Prosessikartta ja sen soveltaminen

Prosessikartta auttaa osittamaan työvaiheet ja siten hahmottamaan tekemisen kokonai-suuden sekä siihen liittyvät osatekijät. Valmennamme yrityksen henkilöstön tekemään ja lukemaan selkeyttä parantavia prosessikarttoja.

Lue lisää
LeanME® -sovellutus

LeanME –sovellutus on mobiililaitepohjainen sovellutus, jolla onnistuu sekä työohjeiden tekeminen, niiden hallinnointi sekä nopea löytäminen. Sovellutus mahdollistaa lisäksi myös erilaisten tekstiä ja kuvaa (still ja video) sisältävien ilmoitusten tekemisen (kuten toiminnan ja laadun poikkeamat, turvalli-suuteen liittyvät ilmoitukset, tarviketarpeet, jne), kehitysideoiden ilmoittamisen sekä esim. 5S-siisteyskävelyjen dokumentoinnin.

Lue lisää
TOLA15 – Toiminnan laadun mittaaminen

Organisaation kulttuurimuutoksen seuraaminen edellyttää säännöllistä mittaamista. TOLA15 –mittari luo rungon pitkäjänteiselle muutoksen seurannalle. TOLA15:lla mitataan henkilöstön kokemaa johtamista, prosessien sujuvuutta sekä ilmapiirin kehitystä kompaktissa ja selkeässä muodossa.

Lue lisää
Meidän periaatteet ja periaatetaulut

Työyhteisöllä tulee olla arvot ja periaatteet joilla tähdätään hyvin toimivaan ja linjakkaaseen työyhteisöön. Autamme kiteyttämään nämä yhteisesti tärkeinä pidetyt periaatteet ja toteutamme ne haluttaessa vaikka valmiina omalta työpaikalta tehtyinä työympäristöön sijoitettavina tauluina.

Lue lisää